Regulamin

Regulamin obowiązuje od 21 listopada 2022 r.

 1. Stosowane definicje.
 2. Sklep/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.agnieszkawkosla.pl oraz za pośrednictwem których Kupujący może dokonywać zakupów Usług oraz Produktów cyfrowych, dostępnych w Sklepie.
 3. Sprzedawca – Maverick R Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6/88, 30-415 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0001033392; NIP 6793266031; REGON 525180501
 4. Regulamin Sklepu Online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu, a także zawarcia umowy na Produkt Cyfrowy.
 5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument.
 10. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 12. Produkt cyfrowy – dostęp do materiałów audio i/lub wideo oraz plików elektronicznych w formie kursu online dostarczanego na Platformie internetowej pod adresem: https://agnieszkawkosla.pl/, który Kupujący uzyskuje  po wykupieniu dostępu na okres wskazany w wybranym Abonamencie lub dożywotnio.
 13. Abonament – opłata za określony czas korzystania z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych. Okres abonamentu jest każdorazowo wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
 14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 15. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę w związku ze sprzedażą Produktów cyfrowych (Kursów online) na okres wskazany w Abonamencie. Dane do logowania (login, hasło) są przesyłane Kupującemu na adres e- mail podany podczas Zamówienia. Konto jest niezbędne do korzystania z zakupionych Produktów cyfrowych, które znajdują się na platformie kursowej, udostępnionej przez Sprzedawcę.
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą. Zapisanie się do newslettera nie jest niezbędne w celu świadczenia usług podstawowych, jak dostęp do zakupionego Produktu cyfrowego.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty cyfrowe wolne od wad.
 3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dostarczenie Produktów cyfrowych odbywa się poprzez Internet.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów cyfrowych, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

 1. Formy płatności.

 

 1. Sprzedawca udostępnia płatność online (przedpłata) poprzez zewnętrzny system płatności online dostarczany przez:
 1. IMOJE – Serwis iMoje prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. (PayU),
 3. Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 728, NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych (Paynow).
 1. Zawarcie umowy sprzedaży.

 

 1. Aby zamówić Produkt cyfrowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.agnieszkawkosla.pl, a następnie wybrać Usługę/Produkt cyfrowy/kurs online, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 1. dodania Produktu cyfrowego do koszyka („zamawiam”)
 2. wypełnienia formularza Zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
 3. podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Produktu cyfrowego/kursu online,
 4. opcjonalnie podanie numeru telefonu Kupującego,
 5. wskazania danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 6. wybór formy płatności online spośród dostępnych operatorów płatności online,
 7. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści,
 8. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Sprzedawcę Produktu cyfrowego przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
 9. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 1. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Produkt cyfrowy/kurs online. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia na Produkt cyfrowy.

 

 1. Przy płatności online dostęp do wykupionego Produktu cyfrowego/Kursu online jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności przez wybranego operatora płatności online. Kupujący otrzymuje e-mail z danymi rejestracji Konta na Platformie.
 2. Dostęp do Produktu cyfrowego/Kursu online na Platformie jest nieaktywny do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego/autoryzacji płatności przez wybranego operatora płatności online.

 

 

 1. Dostawa Produktów cyfrowych.

 

 1. Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie, w szczególności Kursy online, są udostępniane w formie elektronicznej na Platformie kursowej.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy drogą elektroniczną.
 3. W przypadku Produktu cyfrowego (kursu online), Konsument lub Klient Konsument, który zaloguje się do Platformy przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: kontakt@agnieszkawkosla.pl
 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klient-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 9. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

 

 1. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

 

 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu zawarcia umowy na dostawę Produktu cyfrowego w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 2. nazwę zakupionego Produktu,
 3. opis reklamacji,
 4. datę ujawnienia się wady Produktu,
 5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt reklamowanego Produktu cyfrowego, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

 

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
 3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://agnieszkawkosla.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów cyfrowych.

 

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów cyfrowych niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 1. aktualny system antywirusowy,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF.
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 

 1. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyspiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

 

 1. Newsletter.

 

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

 

 1. Autorskie prawa majątkowe

 

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów cyfrowych przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – Sprzedawcy lub jego autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Produktu cyfrowego nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Produktu cyfrowego osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej .
 7. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt cyfrowy/Kurs online.
 2. Zwielokrotniać Produkt cyfrowy/Kurs online, jak i jego poszczególne pliki/nagrania lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Produktu cyfrowego/Kursu online lub jego plików innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Produktu cyfrowego/Kursu online lub jego plików innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Produktu cyfrowego/Kursu online lub jego plików.

 

 1. Platforma ODR.

 

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 3. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych w przyszłości, które będą miały wpływ na jego ostateczną treść.
 6. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
Shopping Cart
Scroll to Top